POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego ledsee.pl

Prowadzonego przez firmę Impressa Piotr Gielniewski

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez Serwis (ledsee.pl) Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Gielniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Impressa Piotr Gielniewski z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 (dalej jako: Impressa PG). W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@ledsee.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy).

 • Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o prowadzenie strony internetowej)

 • Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów).

 • Rozpatrywania reklamacji:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług i wizerunek firmy).

 • Badania rynku, zachowań i preferencji klienta oraz usprawnienia funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Impressa PG:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

 • Analizy i statystyki sprzedaży:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na uwzględnianiu przedmiotowych informacji w celu usprawnienia prowadzonej działalności).

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług księgowych, pocztowych, kurierskich, dostawcy usług prawnych, usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie sklepem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, banki oraz inne instytucje finansowe w zakresie realizacji płatności, właściciele serwisów społecznościowych (np. Facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia w sklepie – do momentu zakończenia jego realizacji
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku Kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia realizacji zamówienia,
 • w celu rozpatrywania reklamacji – 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia
 • w celu badania rynku zachowań i preferencji klienta – do czasu wycofania zgody odbywającej się poprzez zmianę ustawień przeglądarki
 • w celu analizy i statystyki sprzedaży- 2 lata od dokonania zakupów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć- 2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora – w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy i zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail:

biuro@ledsee.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu skorzystania z zakupu w sklepie internetowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy oraz jej wykonanie. Udzielenie zgody na marketing produktów i usług własnych jest dobrowolny i pozostaje bez wpływu na realizację umowy i tym samym dokonanie zakupów w sklepie.